0906 077 011

3. KANSAI - SƠN CHỐNG NÓNG MÁI TÔN (JAPAN)