0906 077 011

4. TOA - SƠN CHỐNG NÓNG MÁI TÔN (Thái Lan)

TOA - SƠN CHỐNG NÓNG MÁI TÔN (Nhập Thái Lan)
Chuyên Sơn Chống Nóng, Tiết kiệm năng lượng, Chống Dột, Chống Ồn, Bảo vệ mái tôn lâu dài.